در جهانم همه چیز نیكوست. سلام به همه دوستان عزیز ---------------------------- هربار که حوصله داشته باشه میام اپدیت میکنم. نوشتن رو دوست دارم و متن های ادبی رو. ---------------------------- لطفا در نظر سنجی ها شرکت کنید tag:http://royaybaran.mihanblog.com 2020-08-13T06:07:08+01:00 mihanblog.com میخواهمت ولی دوری 2014-12-11T04:31:10+01:00 2014-12-11T04:31:10+01:00 tag:http://royaybaran.mihanblog.com/post/586 رضا سنایی میخواهمتــــــــــــــــــــ… ولــــی… دوری… خیلی خیلی دور... نه دستم به دستانـــــــت میرسد ...نه چشمانم به نگاهتــــــــــــــــــ ... میخواهمتــــــــــــــــــــ…


ولــــی…


دوری…

خیلی خیلی دور...

نه دستم به دستانـــــــت میرسد

...نه چشمانم به نگاهتــــــــــــــــــ ...

]]>
ته دیگ 2014-08-19T03:38:34+01:00 2014-08-19T03:38:34+01:00 tag:http://royaybaran.mihanblog.com/post/591 رضا سنایی ته دیگ "عشق اول" را هر چقد که بسابی   چه با اسکاج دوست داشتن های بعدی   چه با سیم ظرفشویی عاشق شدن های بعدی...   از دلت پاک نمی شود...   حالا تو هی بساب   بساب و از صدای ناهنجارش   سر درد بگیر... ته دیگ "عشق اول" را هر چقد که بسابی

 

چه با اسکاج دوست داشتن های بعدی

 

چه با سیم ظرفشویی عاشق شدن های بعدی...

 

از دلت پاک نمی شود...

 

حالا تو هی بساب

 

بساب و از صدای ناهنجارش

 

سر درد بگیر...

]]>
.. 2013-03-22T03:52:46+01:00 2013-03-22T03:52:46+01:00 tag:http://royaybaran.mihanblog.com/post/607 رضا سنایی

]]>
. 2013-03-21T06:44:06+01:00 2013-03-21T06:44:06+01:00 tag:http://royaybaran.mihanblog.com/post/600 رضا سنایی برای دوباره آمدنش دعا نکن . . . شاید وقتی آمد . . . همانی نباشد که رفته بود . . برای دوباره آمدنش دعا نکن . . . شاید وقتی آمد . . . همانی نباشد که رفته بود . .]]> . 2013-03-20T17:43:17+01:00 2013-03-20T17:43:17+01:00 tag:http://royaybaran.mihanblog.com/post/599 رضا سنایی این جا جایی ست کهپشت هر دوستت دارمنوشته شده:ساخت چین! این جا جایی ست که
پشت هر دوستت دارم
نوشته شده:
ساخت چین!
]]>
. 2013-03-19T17:52:13+01:00 2013-03-19T17:52:13+01:00 tag:http://royaybaran.mihanblog.com/post/606 رضا سنایی

]]>
. 2013-03-19T17:50:53+01:00 2013-03-19T17:50:53+01:00 tag:http://royaybaran.mihanblog.com/post/605 رضا سنایی دنیا سوت پایان را بزن! صداقت من حریف  دروغ این زمانه نمی شود. دنیا سوت پایان را بزن! صداقت من حریف 

دروغ این زمانه نمی شود.

]]>
. 2013-03-19T17:50:21+01:00 2013-03-19T17:50:21+01:00 tag:http://royaybaran.mihanblog.com/post/604 رضا سنایی اگرنمی‌توانی شاه راه باشی، كوره راه باش،  اگر نمی‌توانی خورشید باشی، ستاره باش،  با بردن و باختن اندازه ات نمی گیرندهر آنچه كه هستی، بهترینش باش... اگرنمی‌توانی شاه راه باشی، كوره راه باش، 
اگر نمی‌توانی خورشید باشی، ستاره باش، 
با بردن و باختن اندازه ات نمی گیرند
هر آنچه كه هستی، بهترینش باش...

]]>
. 2013-03-19T17:46:51+01:00 2013-03-19T17:46:51+01:00 tag:http://royaybaran.mihanblog.com/post/603 رضا سنایی تابلو نقاش را ثروتمند کرد. شعر شاعر به چند زبان ترجمه شد. کارگردان جایزه ها را درو کرد... و هنوز سر همان چهارراه واکس میزند کودکی که بهترین سوژه بود...
تابلو نقاش را ثروتمند کرد.
شعر شاعر به چند زبان ترجمه شد.
کارگردان جایزه ها را درو کرد...
و هنوز سر همان چهارراه واکس میزند کودکی که بهترین سوژه بود...

]]>
. 2013-03-19T17:46:04+01:00 2013-03-19T17:46:04+01:00 tag:http://royaybaran.mihanblog.com/post/602 رضا سنایی وقتی دلت با من نیست ، بودنت مشکلی را حل نمی کند . . . وقتی دلت با من نیست ، بودنت مشکلی را حل نمی کند . . .]]> . 2013-03-19T17:44:34+01:00 2013-03-19T17:44:34+01:00 tag:http://royaybaran.mihanblog.com/post/601 رضا سنایی سیگار روشنت را در جنگل خشک و آشفته‌ی من انداختی بعد پرسیدی: "مزاحمتان که نشدم؟" خندیدم، "نه! اصلا" * سیگار روشنت را در جنگل خشک و آشفته‌ی من انداختی بعد پرسیدی: "مزاحمتان که نشدم؟" خندیدم، "نه! اصلا" * ]]> . 2013-03-19T17:42:46+01:00 2013-03-19T17:42:46+01:00 tag:http://royaybaran.mihanblog.com/post/598 رضا سنایی دلتنگم … همین ! و این نیاز به هیچ زبان شاعرانه ای ندارد … دلتنگم … همین ! و این نیاز به هیچ زبان شاعرانه ای ندارد …]]> . 2013-03-19T17:40:46+01:00 2013-03-19T17:40:46+01:00 tag:http://royaybaran.mihanblog.com/post/597 رضا سنایی تاحالا شده جلوی آینه بایستی و ببینی چی بهت میاد؟مانتو...یک کتو شلوار...مدل مو...کیف...کفش و ...امروز داشتم جلوی آینه به خودم نگاه میکردم"چه قدر تنهایی بهم میاد" تاحالا شده جلوی آینه بایستی و ببینی چی بهت میاد؟
مانتو...یک کتو شلوار...مدل مو...کیف...کفش و ...
امروز داشتم جلوی آینه به خودم نگاه میکردم
"چه قدر تنهایی بهم میاد"
]]>
. 2013-03-19T17:39:01+01:00 2013-03-19T17:39:01+01:00 tag:http://royaybaran.mihanblog.com/post/596 رضا سنایی تنها یک بارتنها یک بار بگو: دوستت دارمخیالت اسودهمن آسمان را میگیرم تا به زمین نیاید...! تنها یک بار
تنها یک بار بگو: دوستت دارم
خیالت اسوده
من آسمان را میگیرم تا به زمین نیاید...!
]]>
. 2013-03-19T17:38:47+01:00 2013-03-19T17:38:47+01:00 tag:http://royaybaran.mihanblog.com/post/595 رضا سنایی انصاف نیست دنیا آنقدر کوچک باشد که آدم های تکراری راروزی هزار بار ببینی و آنقدر بزرگ باشدکه نتوانی آن کس را که دلت میخواهد حتی یک بار ببینی . انصاف نیست دنیا آنقدر کوچک باشد که آدم های تکراری را

روزی هزار بار ببینی و آنقدر بزرگ باشد

که نتوانی آن کس را که دلت میخواهد حتی یک بار ببینی .
]]>